• 30-dniowe prawo zwrotu

  • Darmowa wysyłka od 300 zł

  • Odpowiedzialna produkcja

  • 30-dniowe prawo zwrotu

  • Darmowa wysyłka od 300 zł

  • Odpowiedzialna produkcja

Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie i skierowany jest zarówno do konsumentów, przedsiębiorców oraz do przedsiębiorców z nadanymi uprawnieniami konsumentów.

2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:

a. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
b. Klient - osoba korzystająca ze Sklepu, będąca osoba fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej (a więc, co do zasady, która ukończyła 18. rok życia), osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
c. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego),
d. Przedsiębiorca o prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej – zakupu – niezwiązanego bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
e. Konto klienta – zbiór informacji o Kliencie, a także o czynnościach dokonywanych przez Klienta w ramach Sklepu,
f. Regulamin - niniejszy regulamin,
g. Sklep lub sklep internetowy - domena pozwalająca na dokonanie zakupu produktu Usługodawcy drogą elektroniczną, dostępna pod adresem internetowym: www.carpatree.com
h. Usługodawca - Carpatree sp. z o.o., ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472221225, Regon: 387279344, email: info@carpatree.com,
i. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827),
j. Towary – dostępne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem bądź Konsumentem a Usługodawcą.
k. Pre-order (przedsprzedaż) - Funkcja, pozwalająca na zakup produktu, który nie znajduje się w danym momencie fizycznie na magazynie sklepu.
l. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
m. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
n. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Usługodawcą.

3. Podane w Sklepie ceny:

a. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy,
b. podawane są w wysokości brutto, w walucie wybranej przez Klienta z spośród następujących: polskie złote (PLN), funty brytyjskie (GBP), dolary amerykańskie (USD) ,euro (EUR) lub korona czeska (CZK)
c. nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności - o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia (zgodnie z §3),
d. każdorazowo zawierają dodatkową informację o najniższej cenie, jaka miała miejsce w ciągu ostatnich 30 dni, zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§2 Rejestracja konta

1. Klienci mają możliwość zarejestrowania się na witrynie Sklepu, co skutkuje założeniem Konta.

2. Dostęp do usługi jest darmowy, przy czym korzystanie z usługi możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony Sklepu lub w trakcie dokonywania zamówienia). Wymagane jest przy tym zdefiniowanie loginu i hasła, a także podanie adresu poczty elektronicznej. Nadto, w ramach Konta Klient może zapisać: imię i nazwisko, adres doręczeń oraz nr telefonu,
b. zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku).

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: info@carpatree.com.

5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

6. Posiadanie konta umożliwia zamieszczanie opinii o produkcie w Sklepie przy pomocy oznaczenia satysfakcji w 5-stopniowej skali oraz własnego komentarza. Opinia umieszczana jest w dole strony prezentującej dany produkt, wraz z datą publikacji, imieniem Klienta oraz weryfikacją opinii, potwierdzającą jej umieszczenie przez Klienta Sklepu.

7. Usługodawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego. W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

8. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Usługodawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu.

§3 Składanie zamówień

1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu bez założenia Konta. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do Formularza Zamówienia, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

a. określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują),
b. potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 2 lit. a powyżej (z wyłączeniem nr telefonu, którego podanie jest fakultatywne) oraz zaakceptować treść „regulaminu” wraz z „polityką prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).

3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem. W Formularzu Zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.

5. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).

6. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

7. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Usługodawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Usługodawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

8. Zamówienia zawierające produkty z przedsprzedaży realizowane są w terminie od 2 do 28 dni roboczych, a płatność za nie odbywa się w momencie złożenia zamówienia lub przy odbiorze, w przypadku wybrania takiej opcji. Zamówienia mieszane, zawierające produkty objęte i nieobjęte przedsprzedażą, będą wysłane w momencie, gdy produkt objęty przedsprzedażą będzie gotowy. Możliwość kupienia w przedsprzedaży dotyczy tylko niektórych produktów i pojawia się w momencie wybrania rozmiaru produktu, który objęty jest przedsprzedażą.

9. Zamówienia objęte promocją, w ramach której klient może otrzymać darmowy produkt, mogą być zwracane w jedynie w całości. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy częściowo i zwrócenia jedynie opłaconych produktów będących częścią zamówienia.

10. Kody zniżkowe nie obejmują kategorii outlet, chyba że zaznaczono inaczej.

11. Kody zniżkowe są aktywne dla zamówień od kwoty 100PLN/25USD/25EUR/20GBP/600CZK.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego
b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail.

13. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Usługodawcy.

§4 Płatność

1. Usługodawca przewiduje następujące sposoby płatności:

a. system PayU/PayPo/BLIK lub system PayPal - wówczas Klient zostaje odesłany do strony wybranego operatora, który odpowiada za dalsze przesyłanie danych,
b. płatność kartą płatniczą Visa lub Mastercard - wówczas Klient samodzielnie wpisuje dane karty, w tym jej numer, datę ważności oraz kod cvv Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Usługodawca wystawia Klientowi paragon lub, na żądanie Klienta, fakturę VAT - i załącza ów dokument do Towaru.

4. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.

§5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

1. Usługodawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.

2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

3. Dostawa towaru dostępna jest zarówno na, jak i poza terytorium Polski.

4. Możliwe sposoby dostawy to: a. przesyłka kurierska - operator wybierany jest przez pracowników Usługodawcy w zależności od adresu dostawy
b. przesyłka pobraniowa - operator wybierany jest przez pracowników Usługodawcy w zależności od adresu dostawy
c. przesyłka poprzez usługę dostawy do paczkomatu InPost

5. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

6. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Usługodawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 21 (28 dni w przypadku preorderów) dni od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej metody dostawy i wynosi:

a. w przypadku wysyłki firmą kurierską – 1 dzień roboczy.
b. w przypadku wysyłki DPD Pickup - 1 dzień roboczy.
c. w przypadku wysyłki Paczkomaty InPost – 1 dzień roboczy.
d. w przypadku wysyłki za pobraniem – 5 dni.

7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 6 powyżej, Usługodawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie terminu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

8. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu usługi.

§6 Odpowiedzialność za wady oraz inne obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o prawach konsumenta.

2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@carpatree.com lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy podany w §1.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.

4. Więcej informacji dotyczących m. in. procesu wymiany, reklamacji i zwrotu znaleźć można w zakładce "Zwroty i wymiany".

5. Usługodawca zobowiązuję się do dążenia, aby dostęp do Sklepu był nieprzerwany oraz zapewnia bezpieczeństwo realizowanych za pomocą Sklepu transakcji.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w wyniku wadliwego funkcjonowania urządzeń, przy użyciu których Klient korzysta ze Strony i Usług.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie interfejsów i łączy, które nie są jego własnością lub nie są przez niego obsługiwane.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą czy niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§7 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

2. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

3. Poprzez wyrażenie chęci otrzymywania newslettera, rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i §3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

4. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do:

a. ich indywidualnej kontroli
b. ich sprostowania i uzupełnienia
c. ich usunięcia
d. ograniczenia ich przetwarzania
e. ich przeniesienia
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej drogę elektroniczną.

6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Usługodawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu:

a. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawcy;
b. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8. W przypadku ponownego składania zamówienia przez tego samego Klienta w przypadku używania Usługi Elektronicznej Konto, Formularz Zamówienia może wypełnić się automatycznie, a dane Klienta mogą być przechowywane na jego urządzeniu.

9. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

10. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może kontaktować się:

a. pisemnie na adres: ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała
b. w formie elektronicznej na adres: info@carpatree.com.

§8 Wymagania techniczne, zasady działania usługi Newslettera, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

1. Usługodawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

a. udostępnianie zawartości Sklepu,
b. założenie Konta,
c. przesyłanie newslettera,
d. umieszczanie opiniii o produkcie.

2. Usługa przesyłania Newslettera opiera się na tym, że:

a. otrzymywanie wiadomości możliwe jest po podaniu adresu e-mail oraz zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie check-boxa;
b. pozwala na bezpłatne przesyłanie Konsumentowi za jego zgodą wiadomości mailowych o charakterze marketingowym, w tym zwłaszcza dotyczących oferty Usługodawcy - promocji, kodów zniżkowych, nowości produktowych;
c. w przypadku woli rezygnacji z tej usługi, Konsument wybiera opcję ,,Zrezygnuj z newslettera” widniejącą jako osobne pole w stopce każdej z wiadomości mailowych kierowanych przez Usługodawcę w ramach wspomnianej usługi;
d. szczegółowe warunki korzystania z usługi Newslettera określa odrębny Regulamin.

3. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

4. Zasady przechowywania przez Usługodawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Usługodawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.

6. Klient zobowiązuje się do:

a. niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
c. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Usługodawcy.

7. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@carpatree.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.

9§ Pozasądowe sposoby rozpatrywania spraw i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10 Zmiany regulaminu

1. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

a. zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie,
b. zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.

3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

§11 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.

2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące współpracy oraz Usługi mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.


Promocja „Kup 2 dowolne produkty, trzeci odbierz za darmo!"

1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „Kup 2 dowolne produkty i odbierz trzeci produkt za darmo!" przeprowadzanej w sklepie internetowym www.carpatree.com, prowadzonym przez Carpatree sp. z o.o., zwaną dalej "Promocja".

2. Promocja trwa („Okres obowiązywania Promocji”) od 01.01.2020 do odwołania a o jej aktywności w danym momencie informuje pasek informacyjny w górnej części strony internetowej www.carpatree.com o treści "2+1! Kup 2 dowolne produkty, trzeci zgarnij za darmo!". Organizator zastrzega sobie prawo do wstrzymania promocji w dowolnym momencie oraz do jej ponownego uruchomienia w dowolnym momencie. Za uruchomienie promocji uznaje się publikację informacji o jej trwaniu a za jej zakończenie usunięcie publikacji wyżej wymienionej informacji. Informacja ta jest widoczna w górnej części strony w trakcie całego procesu zakupowego.

3. Promocja przeznaczona jest dla klientów Carpatree robiących zakupy w sklepie www.carpatree.com w Okresie obowiązywania Promocji.

4. Założenia Promocji:

- Promocja pozwala na otrzymanie za darmo jednego z trzech produktów, zakupionych w ramach jednego zamówienia.
- Promocja dotyczy wszystkich produktów z wyłączeniem produktów z kategorii Outlet oraz Karty podarunkowe.
- Promocja łączy się z kodami rabatowymi.
- Rabat na trzeci produkt naliczany jest po przejściu do koszyka.
- Rabat naliczany jest na najtańszy produkt.
- Klient musi samodzielnie dodać trzeci produkt do koszyka przed przejściem do kasy, żeby cena trzeciego produkty została obniżona. W razie niedodania produktu przed opłaceniem zamówienia Promocja nie zostanie uwzględniona w kwocie zamówienia, Nie ma możliwości domówienia darmowego produktu po opłaceniu zamówienia które nie zawiera trzeciego produktu.

5. W przypadku chęci dokonania zwrotu towaru zakupionego w Promocji klient jest zobowiązany do zwrotu całości zamówienia objętego promocją. Dla produktów kupionych w Promocji nie ma możliwości zwrotu jedynie opłaconych produktów przy jednoczesnym zachowaniu produktu darmowego. Całość zwracanego towaru nie może nosić śladów użytkowania (włącznie z produktem który klient otrzymuje za darmo). W zwrotach towaru objętego Promocją obowiązują także wszystkie pozostałe warunki zwrotów dostępne w Regulaminie sklepu.

6. Organizatorem promocji jest Carpatree sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 547-222-12-25.
Zwroty i reklamacje

§1 Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie Towaru lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2. W przypadku umowy obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia wejścia przez Konsumenta w posiadanie ostatniej z rzeczy lub od dnia w którym wskazana przez Klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Do zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu.

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru następuje poprzez złożenie Usługodawcy przez Klienta jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta w trybie opisanym w niniejszym paragrafie:

a) Klient powinien odesłać Usługodawcy Towar na adres ul. Piotra Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy Sprzedaży Towaru. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru pokrywa Klient.
b) Usługodawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru przez Klienta. Usługodawca zwróci płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

6. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Prawo odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym umów:

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy

9. Odstąpienie od umowy dla zamówień realizowanych w trakcie trwania promocji oferującej darmowy produkt przy zamówieniu określonej ilości innych produktów jest możliwe wyłącznie dla całości zamówienia, którego dotyczy umowa. Nie ma możliwości odstąpienia od umowy częściowo i zwrócenia jedynie opłaconych produktów będących częścią zamówienia.

10. Zgłoszenia dotyczące wymiany przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta. W chwili zgłaszania chęci wymiany Klient powinien podać numer swojego zamówienia, produkt zwracany oraz produkt wymieniany. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotów i wymian dostępny na stronie.
Wymiana towaru

1. Klient, będący konsumentem, może zwrócić się do Usługodawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru.

2. Zgłoszenia dotyczące wymiany przyjmowane są w Dziale Obsługi Klienta. W chwili zgłaszania chęci wymiany Klient powinien podać numer swojego zamówienia, produkt zwracany oraz produkt wymieniany. W tym celu należy wypełnić formularz zwrotów i wymian dostępny na stronie.

3. W przypadku wyrażenia przez Usługodawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

Adresat:
Carpatree sp. z o.o.
ul. Piotra Czajkowskiego 15
43-300 Bielsko-Biała


Z naszą polityką prywatności możesz zapoznać się klikając w link: Polityka Prywatności

Z regulaminem programu lojalnościowego możesz zapoznać się tutaj

© 2024 Carpatree sp. z o.o.