• 100 Tage Rückgaberecht

 • Versandkostenfrei ab €57

 • Verantwortungsvolle Herstellung

 • 100 Tage Rückgaberecht

 • Versandkostenfrei ab €57

 • Verantwortungsvolle Herstellung

Geschäftsbedingungen

§1 Allgemeine Bestimmungen

1. Die Ordnung bestimmt Regeln der Einkäufe im Shop. 

2. Diese Begriffe haben in der Ordnung die unten genannten Bedeutungen:

 • Werktage – alle tage von Montag bis Freitag, ohne Feiertage.,
 • Kunde – eine Person, die den Shop benutzt, eine Einzelperson ist, die im vollen Umfang Rechtsfähig ist (also volljährig ist), eine juristische Person oder organisatorische Einheit, welche Gesetzlich erkannt wird, 
 • Verbraucher – eine Einzelperson welche mit dem Unternehmer gesetzliche Tätigkeiten unternimmt, welche nicht mit der Wirtschaftstätigkeit oder beruflichen Tätigkeit verbunden sind (Art. 221 des Bürgerlichen Gesetzbuches),
 • Kundenkonto – Kundendaten, welche die Tätigkeiten im Shop auflisten,
 • Ordnung – diese Ordnung,
 • Shop oder Webshop – online Geschäft, welches unter der Adresse www.carpatree.com funktioniert, vom Verkäufer geführt wird, durch welchen Produkte an Kunden angeboten werden,
 • Verkäufer - Carpatree sp. z o.o., ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 5472221225, Regon: 387279344, Tel/Fax +48 334867005, Email: info@carpatree.com,
 • Dauerhafte Datenträger – ein Material oder Gerät, welches dem Verbraucher oder Unternehmer ermöglicht Informationen, die direkt an ihn gerichtet wurden zu speichern, welche den Zugriff in der Zukunft zu den Informationen ermöglichen, in den Zwecken, zu welchen diese Informationen gebraucht werden, welche die Informationen unverändert aufrufen lassen. (art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz.U. 2014 poz. 827),
 • Ware – die Ware, die im Shop erhältlich ist.
 • Pre-order (Vorverkauf) – Die Möglichkeit ein Produkt zu kaufen, welches sich noch nicht physisch auf Lager befindet.

3. Preise im Webshop:  

 • sind kein Angebot im Begriff des Bürgerlichen Gesetzbuches, aber eine Einladung zur Vertragsschließung,
 • sie werden als Bruttopreis angegeben in der Wärung die vom Kunden gewählt wurde: polnischer Zloty (PLN), britischer Pfund (GBP), amerikanische Dollar (USD) und Euro (EUR), 
 • beinhalten den Lieferpreis nicht – welchen der Kunde bei jeder Bestellung selbst wählt. (gemäß §3).

§2 Konto Registrierung

1. Die Kunden haben die Möglichkeit sich im Shop zu registrieren, was einer Kontoerstellung gleich steht.

2. Die Registrierung erfolgt durch:

 • das Ausfüllen des Registrierungsformulars durch den Kunden, welcher im Webshop erhältlich ist (das Formular erscheint beim Auswählen der richtigen Unterseite oder beim Bestellen). Dabei wird die Identifination des Logins und des Passworts benötigt wie auch das angeben der Email Adresse. Zudem kann der Kunde auf seinem Konto seinen Namen, Nachnamen, die Adresse und die Telefonnummer speichern,
 • die Akzeptanz der Ordnung und der Cookies, 

3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na adres poczty elektronicznej, podany przez Klienta, wysyłana jest wiadomość z prośbą o potwierdzenie podanych danych – poprzez kliknięcie zawartego w niej odesłania (linku). 

4. Klient może usunąć swe konto w Sklepie w każdym czasie poprzez wysłanie odpowiedniego wezwania na adres: info@carpatree.com.

5. Klient może przeglądać dane w ramach swojego Konta i korzystać z funkcjonalności Sklepu, uzależnionych od dysponowania Kontem, po zalogowaniu. Logowanie następuje poprzez wpisanie poprawnego loginu (adresu email podanego w czasie procesu rejestracji) oraz hasła na odpowiedniej podstronie Sklepu. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy i nie dopuszczania innych osób do korzystania ze swego Konta.

6. Sprzedawca może usunąć Konto danego Klienta także w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient: 

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów sklepu internetowego.
 • W takim wypadku, powtórna rejestracja jest niedopuszczalna.

  7. Usunięcie Konta nie wpływa na ważność wcześniejszych czynności prawnych, dokonanych przez Sprzedawcę z Klientem za pośrednictwem Sklepu. 

  §3 Składanie zamówień

  1. Klient może dokonywać zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu. W tym celu, Klient powinien dodać poszczególne Towary do „koszyka”, a następnie zatwierdzić swój wybór poprzez kliknięcie odpowiedniej opcji, dostępnej na witrynie Sklepu.

  2. Po zatwierdzeniu listy wybranych Towarów, Klient powinien:

  • określić sposób dostawy i płatności, a także potwierdzić całkowitą cenę Towarów (obejmującą też podatek VAT, ewentualne cło oraz koszty dostawy i dokonania płatności – jeśli występują),
  • potwierdzić dane zgromadzone w Koncie, a w przypadku Klientów niezalogowanych – podać dane określone w §2 ust. 1 lit. a powyżej (z wyłączeniem nr telefonu, którego podanie jest fakultatywne) oraz zaakceptować treść „regulaminu” wraz z „polityką prywatności i plików cookie” (lub zalogować się).

  3. Na koniec, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o zakupie Towarów na warunkach wyświetlonych przez Sklep, Klient powinien kliknąć „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Od tej chwili nie ma już możliwości zmiany treści zamówienia.

  4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów umieszczonych w koszyku, po wyświetlonych przez system cenach, podanych kosztach dostawy itd. (zob. ust. 2 lit. a powyżej).

  5. Z chwilą złożenia przez Klienta oferty zgodnie z ust. 4, Klient otrzymuje od Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomość z pisemnym potwierdzeniem warunków złożonej oferty (zamówienia).

  6. Do zawarcia umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą dochodzi z chwilą akceptacji przez Sprzedawcę otrzymanej wcześniej oferty (zamówienia) - w formie wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. Wiadomość ta powinna zawierać kopię niniejszego regulaminu w wersji zaakceptowanej przez Klienta i wiążącej dla danego zamówienia, a także informacje oznaczone w ust. 2 lit. a powyżej. Potwierdzenie złożenia oferty (zamówienia), o którym mowa w ust. 5, nie jest równoznaczne z akceptacją oferty (zamówienia).

  7. Zamówienia zawierające produkty z przedsprzedaży realizowane są w terminie od 2 do 28 dni roboczych, a płatność za nie odbywa się w momencie złożenia zamówienia lub przy odbiorze, w przypadku wybrania takiej opcji. Zamówienia mieszane, zawierające produkty objęte i nieobjęte przedsprzedażą, będą wysłane w momencie, gdy produkt objęty przedsprzedażą będzie gotowy. Możliwość kupienia w przedsprzedaży dotyczy tylko niektórych produktów i pojawia się w momencie wybrania rozmiaru produktu, który objęty jest przedsprzedażą.

  §4 Płatność

  1. Sprzedawca przewiduje następujące sposoby płatności:

  płatność kartą płatniczą Visa lub Mastercard

  system Paypal

  Klient powinien oznaczyć wybrany sposób płatności w formularzu zamówienia.

  2. Koszt płatności uzależniony jest od wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie płatności danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

  3. Niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży Towaru, Sprzedawca wystawia Klientowi paragon lub, na żądanie Klienta, fakturę VAT - i załącza ów dokument do Towaru.

  4. Zapłata za Towar powinna być dokonana przed dostawą Towarów.

  §5 Realizacja zamówienia i dostawa Towarów

  1. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia Klienta niezwłocznie po uznaniu zapłaty za Towary na swym rachunku bankowym.

  2. Sposób dostawy oraz adres, pod którym dostawa będzie dokonana, powinny być określone przez Klienta w formularzu zamówienia.

  3. Możliwe sposoby dostawy to:

  przesyłka Biznesowa Poczty Polskiej,

  kurier Fedex/UPS.

  4. Koszt dostawy uzależniony jest od: wybranego sposobu dostawy oraz wybranego sposobu płatności. Klient jest zawiadamiany o koszcie dostawy danego Towaru przed złożeniem zamówienia, zgodnie z §3.

  5. Czas realizacji zamówienia jest sumą czasu przekazania przesyłki dostawcy i czasu dostawy przesyłki przez dostawcę. Sprzedawca zobowiązuje się, że przekaże Towary dostawcy w terminie 21 (28 dni w przypadku pre-orderów) Dni od przyjęcia zamówienia do realizacji. Czas ten uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

  • w przypadku wysyłki Pocztą Polską – 14 dni,
  • w przypadku wysyłki kurierem Fedex/UPS – 5 dni.

  6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie określonym w ust. 5 powyżej, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta pocztą elektroniczną i zwrócić Klientowi całą otrzymaną sumę pieniężną – chyba, że Klient wyrazi zgodę na przedłużenie terminu otrzymania Towaru. Dotyczy to w szczególności Towarów wymagających dostosowania do indywidualnych potrzeb konkretnego Klienta.

  §6 Odpowiedzialność za wady

  1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towarów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przepisach o rękojmi z wady, zawartych w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121).

  2. Wady towarów (reklamacje) można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@carpatree.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §1.

  W treści zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien, w miarę możliwości, podać:

  • opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła,
  • datę ujawnienia wady,
  • czego Klient żąda w związku ze złożeniem reklamacji.

  Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego konsumentem, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie. 

  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar do siedziby Sprzedawcy pod adresem: ul. Czajkowskiego 15, 43-300 Bielsko-Biała.

  §7 Grafiki, prawa osób trzecich

  1. Sklep umożliwia Klientom nabywanie Towarów z indywidualnie oznaczonym nadrukiem, wykonanym zgodnie z plikiem graficznym przesłanym przez Klienta. W tym celu Klient powinien wybrać opcję „projektuj”, widoczną w pasku menu Sklepu, a następnie wskazać odpowiednią grafikę zapisaną w pamięci urządzenia z którego łączy się z Internetem. Rozdzielczość grafiki zasadniczo nie może być mniejsza niż 2000x2000 pikseli.
  2. Po przesłaniu grafiki Sprzedawcy, Sklep wyświetli Klientowi wizualizację Towaru z odpowiednim nadrukiem – który jest każdorazowo identyczny po przedniej i tylnej stronie Towaru.
  3. W przypadku zaznaczenia przez Klienta opcji „publikuj” – wizualizacja, o której mowa w ust. 2, zostanie udostępniona w Sklepie, tak że pozostali Klienci również będą mogli nabywać Towary z daną grafiką.
  4. Klient poprzez udostępnienie Sprzedawcy pliku graficznego, o którym mowa w ust. 1, udziela Sprzedawcy nieograniczonej czasowo lub geograficznie licencji niewyłącznej na korzystanie z grafiki objętej owym plikiem celem realizacji zamówienia Klienta. Nadto, w przypadku wskazanym w ust. 3 – ww. licencja obejmuje korzystanie z grafiki utrwalonej w pliku na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie lub zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką, w tym zwłaszcza celem nadrukowania grafiki na wszelkich towarach, w tym: elementach garderoby, kubkach itd. (także w zakresie szerszym niż oznaczony zamówieniem),
  2. wprowadzanie do obrotu egzemplarzy grafiki, w tym jej reprodukcji na towarach wskazanych powyżej (w tym zarówno na rzecz Klienta, jak i osób trzecich),
  3. rozpowszechnianie grafiki, w tym zwłaszcza poprzez jej udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (przez internet) – w szczególności celem promocji Sprzedawcy lub Sklepu,
  4. wprowadzanie grafik do pamięci komputera lub sieci komputerowych.

  Udzielenie licencji nie skutkuje powstaniem po stronie Klienta prawa do wynagrodzenia.

  1. Klient oświadcza, iż czynności Sprzedawcy, o których mowa w ust. 4, nie spowodują naruszenia praw osób trzecich. W szczególności zaś:
  1. Jeżeli grafika stanowi przedmiot praw własności intelektualnej (w tym np. autorskich praw majątkowych, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego itp.) – Klient ma prawo upoważnić Sprzedawcę do korzystania z nich w zakresie wskazanym w ust. 4.
  2. Jeżeli grafika obejmuje wizerunek osoby fizycznej – Klient dysponuje zgodą owej osoby na rozpowszechnienie jej wizerunku przez Sprzedawcę w zakresie wskazanym w ust. 4.
  3. Grafika według najlepszej wiedzy Klienta nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, w tym zwłaszcza godności, dobrego imienia, czci, prywatności, twórczości naukowej lub artystycznej, nazwiska lub pseudonimu itd.
  1. Sprzedawca ma prawo usunąć grafikę w każdym czasie, w sytuacji gdy:
  1. stwierdzi iż udostępniania grafiki narusza prawa osób trzecich (w tym zwłaszcza na skutek otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o ich bezprawnym charakterze – w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U.2013.1422),
  2. uzna iż grafika jest nieodpowiednia z punktu widzenia wizerunku lub strategii marketingowej Sklepu, 
  3. zadecyduje o usunięcia Konta (w sytuacji, gdy możliwość taka wynika z niniejszego Regulaminu) lub zakończeniu działalności Sklepu. 

  §8 Dane osobowe

  1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) lub niniejszym regulaminem.

  2. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

  3. Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia zgodnie z §2 i 3, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu rejestracji lub zamówienia, celem wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z umowy z Klientem, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

  4. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35 uodo, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

  5. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

  6. W każdym przypadku ujawnienie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne - z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sprzedawcy celem wykonania umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.

  7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepis prawa.

  §9 Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu

  1. Sprzedawca udostępnia Klientom za pośrednictwem Sklepu możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.):

  • udostępnianie zawartości Sklepu,
  • zawieranie ze Sprzedawcą umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Celem skorzystania z powyższych usług, Klient powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.  

  3. Zasady przechowywania przez Sprzedawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Sprzedawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.

  4. Klient zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym - w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Klienta, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych treści.  

  5. Klient zobowiązuje się do:

  • niekorzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sprzedawcy.

  6. W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu, Klient ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: info@carpatree.com. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 21 dni od jej otrzymania przez Sprzedawcę.  

  §10 Zmiany regulaminu

  1. Sprzedawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji - na co najmniej 14-dni przed wejściem zmian w życie,
  • zarejestrowani Klienci zostaną poproszeni o akceptację zmian regulaminu przy najbliższym logowaniu.

  2. Brak akceptacji zmian regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w §11 niniejszego regulaminu ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta - z zastrzeżeniem §12 ust. 3 poniżej.

  3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone zamówienia - które będą realizowane na zasadach dotychczasowych. 

  §11 Postanowienia końcowe

  Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów sprzedaży Towarów) jest prawo polskie.